ضرورت علوم عقلی
________________________
نشست فصلی کادر مدارس علمیه حضرت مهدی عج
________________________
نشست اختصاصی طلاب
________________________
نمایشگاه بین المللی مشهد مقدس
________________________
درس اخلاق
________________________
دوره علوم انسانی اسلامی
________________________
دوره علوم انسانی اسلامی
________________________