مراسم افطاری سالیانه دانش آموختگان مدارس علمیه حضرت مهدی عج
«مراسم افطاری سالیانه دانش آموختگان مدارس علمیه حضرت مهدی عج» با حضور “استاد نظافت” واساتید سابق وفعلی مدارس به همراه
جلسه دورهمی دانش آموختگان مدارس علمیه حضرت مهدی (عج)
________________________
جلسه دورهمی دانش آموختگان
________________________
جلسه دورهمی دانش آموختگان
________________________
جلسه دورهمی
________________________
جلسه دورهمی دانش آموختگان
________________________
جلسه دورهمی دانش آموختگان
________________________
جلسه دورهمی دانش آموختگان مدارس علمیه حضرت مهدی عج
________________________