پرسشنامه استخدامی

  • مقطع و نوع مدرکرشته و گرایشدانسگاه و سهر محل تحصیلسال اخذ مدرکمعدل کل 
  • نام سازمان یا شرکتسمت/شغلتاریخ شروعمدت سابقهآخرین حقوقعلت ترک خدمت 
  • محل فعالیتنوع فعالیتتاریخ شروع فعالیتمدت فعالیتتوضیحات 
  • (زبان‌های خارجی، مهارت‌های کامپیوتری و نرم‌افزاری، مذهبی و...)