نماهنگ بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با طلبه آرمانی

نماهنگ بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با طلبه آرمانی

0

نماهنگ بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با طلبه آرمانی

توصیه های مقام معظم رهبری در رابطه با خصوصیات طلبه جوان و طلبه آرمانی

 

پاسخ دهید