جلسه صمیمی والدین طلاب محترم پایه ۴ شعبه یک با ریاست مجتمع و مسئولین مدرسه به روایت تصویر