مراحل پذیرش مدرسه علمیه حضرت مهدی(عج) شعبه۲ ( متوسطه اول )